مجله مطالعات علوم پزشکی- فرم داوری
فرم داوری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

داور محترم لطفا هرمقاله رابراساس چک لیست مطالعه مربوطه  که درذیل دسته بندی شده اندداوری فرمایید:
1-  چک لیست گزارش دستورالعمل های مرتبط با کارهای بالینی :
./files/site1/files/Persian_AGREE_Checklist%281%29.docx

2- چک لیست مراقبت (2013) مورد استفاده جهت نوشتن گزارش مورد./files/site1/files/Persian_Care_Checklist%281%29.docx

3- چک لیست کنسورت 2010 مربوط به گزارش مطالعات کارآزمایی تصادفی./files/site1/files/Persian_CONSORT_Checklist%281%29.docx
4- چک لیست ارزیابی انتقادی: بررسی سیستماتیک / متاآنالیز./files/site1/files/Persian_Critical_Appraisal_Worksheet_Systematic_ReviewMeta-analysis_Checklist%281%29.docx

5- چک لیست./files/site1/files/Persian_MOOSE_Checklist%281%29.docx برای گزارش متا آنالیز و مرور سیستماتیک بر روی مطالعات مشاهده ای در اپیدمیولوژی
6- چک لیست PRISMA 2009  : راهنمایی برای گزارش متاآنالیز یا مرور سیستماتیک بر روی مطالعات مداخله ای
./files/site1/files/Persian_PRISMA_2009_Checklist%281%29.docx

7- چک لیست REMARK برای گزارش مطالعات پیش آگهی و تشخیصی عوامل ایجاد کننده تومور
./files/site1/files/Persian_remark_Checklist.docx
8- چک لیست STARD برای گزارش مطالعات دقت صحت تشخیص./files/site1/files/Persian_Stard_Checklist.docx
9- چک لیست استروب درگزارش مطالعات مشاهده ایی

./files/site1/files/Persian_STROBE_Checklist.docx
10- چک لیست بیانیه TREND: برای گزارش و استانداد سازی مطالعات مداخله ای غیر تصادفی
./files/site1/files/Persian_TREND_Checklist.docx

فرم داخل لینک مقابل را در رابطه با مقاله ارسالی تکمیل فرمایید.

نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات علوم پزشکی:
http://umj.umsu.ac.ir/find-1.66.19.fa.html
برگشت به اصل مطلب