دوره 21، شماره 3 - ( پاییز 1389 )                   جلد 21 شماره 3 صفحات 260-265 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mahoori A, Hassani E, Noroozinia H, Amiri Kar M. EVALUATING THE KNOWLEDGE OF URMIA UNIVERSITY MEDICAL STUDENTS ABOUT ADULT CARDIOPULMONARY RESUSCITATION . J Urmia Univ Med Sci. 2010; 21 (3) :260-265
URL: http://umj.umsu.ac.ir/article-1-732-fa.html
ماهوری علیرضا، حسنی ابراهیم، نوروزی نیا حیدر، امیری کار مهدی. بررسی سطح آگاهی علمی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در مورد احیاء قلبی ریوی بزرگسالان. مجله پزشکی ارومیه. 1389; 21 (3) :260-265

URL: http://umj.umsu.ac.ir/article-1-732-fa.html


استاديار گروه بيهوشي و مراقبت هاي ويژه ، ehassani87@gmail.com
چکیده:   (17323 مشاهده)

تاریخ دریافت 5/11/88، تاریخ پذیرش 18/1/89

 

چکیده

پیشزمینهوهدف: ایستقلبیریوییکیازشایع­ترینشرایطاورژانسیبودهوعواقبمهموخطرناکیبرایقربانیبههمراهدارد.بااین­حالدراغلبمواقعمی­توانباکسبمهارت­هاومانورهایسادهازمورتالیتیبالاجلوگیریکرد. مابرایبررسیمیزانآگاهیدانشجویانپزشکیمقطعکارورزیدرمورداحیایقلبیریویپایهوپیشرفتهاینمطالعهراترتیبدادیم.

موادوروشکار: دریکمطالعهمقطعیسوالاتیدرمورداحیایقلبیریویپایهوپیشرفتهبرای61دانشجویپزشکیمقطعکارورزیآمادهگردید. میزانمعلوماتدرمورداحیایقلبیریویاستانداردبااستفادهازتست­هایچندگزینهایبررسیشد. 20سوالدرمورداصولاحیایپایهو20 سوالدیگردرمورداحیایقلبیریویپیشرفتهطراحیشد. نتایجبااستفادهازنرمافزار SPSS15 آنالیزگردید.

یافته­ها:نتایجحاکیازضعفشدیدآگاهیدرمورداحیایقلبیریویدردانشجویانپزشکیبود.میانگیننمرهدرمورداصولاحیایپایهوپیشرفتهبهترتیب 96/2±68/9و 98/2±36/8از20بود. میزانآگاهیدرمورداصولاحیایپایهبهصورتمعنی­داریبیشترازآگاهیدرمورداحیایپیشرفتهبود (016/0=P).

بحثونتیجهگیری: نتایجمانشاندادکهمعلوماتدانشجویانپزشکیدرمورداحیایقلبیریویکافینیست. اضافهکردندورهاحیایقلبیریویدربرنامهآموزشیدانشجویانپزشکیدورهکارورزیآگاهیآنانرادرمورداینمانورعملیونجات­بخشزندگیافزایشخواهدداد.

 

مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و یکم، شماره‌ سوم، ص 265-260، پاییز 1389

 

آدرسمکاتبه: ارومیه، بیمارستانامامخمینی (ره)، گروهبی­هوشیومراقبت­هایویژه، تلفن: 09144480050

Email: ehassani87@gmail.com

متن کامل [PDF 136 kb]   (1445 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي(توصیفی- تحلیلی) | موضوع مقاله: آناتومی

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پزشکی ارومیه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | URMIA MEDICAL JOURNAL

Designed & Developed by : Yektaweb