دوره 32، شماره 5 - ( مرداد 1400 )                   جلد 32 شماره 5 صفحات 341-335 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghazizadeh F, Noroozi M, Shekari M. COMPARISON OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PROCALCITONIN AND CRP WITH PROGNOSIS OF FEVER AND NEUTROPENIA IN CHILDREN WITH ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA. Studies in Medical Sciences 2021; 32 (5) :335-341
URL: http://umj.umsu.ac.ir/article-1-5499-fa.html
قاضی زاده فرید، نوروزی مهران، شکاری مهسا. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ارﺗﺒﺎط ﭘﺮوﻛﻠﺴﻲ ﺗﻮﻧﻴﻦ و CRP ﺑﺎ پیش‌آگهی ﺗﺐ و ﻧﻮﺗﺮوﭘﻨﻲ در کودکان مبتلا ﺑﻪ لوسمی لنفوبلاستیک حاد. مجله مطالعات علوم پزشکی. 1400; 32 (5) :335-341

URL: http://umj.umsu.ac.ir/article-1-5499-fa.html


استادیار بیماری‌های خون و انکولوژی اطفال، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول) ، mehranxnoroozi@gmail.com
چکیده:   (1696 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: مطالعه‌ی ﺣﺎﺿﺮ باهدف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ارﺗﺒﺎط سطح سرمی ﭘﺮوﻛﻠﺴﻲ ﺗـﻮﻧﻴﻦ و مارکر واکنش التهابی حاد (C-Reactive protein) ﺑـﺎ پیش‌آگهی ﺗـﺐ و ﻧﻮﺗﺮوﭘﻨﻲ در کودکان ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ لوسمی لنفوبلاستیک حاد بستری در ﺑﺨﺶ اﻧﻜﻮﻟﻮژی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺷﻴﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﺷﺪﻳﺪ در ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﺤﺖ ﻛﻤﻮﺗﺮاﭘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی سرکوب‌کننده اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ تأخیر در اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺼﺮف آنتی‌بیوتیک‌ها می‌شود. افزایش ﭘﺮوﻛﻠﺴﻲ ﺗﻮﻧﻴﻦ می‌تواند در شناسایی ﺷﺪت عفونت و افتراق ﺗﺐ و ﻧﻮﺗﺮوﭘﻨﻲ با ریسک بالا از موارد کم ریسک در کودکان ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺐ و ﻧﻮﺗﺮوﭘﻨﻲ کمک‌کننده باشد. ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب آنتی‌بیوتیک ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻛﺎﻫﺶ ﻇﻬﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ آنتی‌بیوتیکی و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف بی‌رویه داروﻫﺎی آنتی‌بیوتیکی می‌گردد.
مواد و روش‌ کار: در اﻳﻦ مطالعه‌ی ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎران لوسمی ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺐ و ﻧﻮﺗﺮوﭘﻨﻲ به دنبال ﻛﻤﻮﺗﺮاﭘﻲ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ. مدت‌زمان تب‌دار ﺑﻮدن بیمار، ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮی، ﻣﻴﺰان مرگ‌ومیر و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﻛﻠﺴﻲ ﺗﻮﻧﻴﻦ و CRP و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آزﻣﺎﻳﺸﺎت در چک‌لیست از ﭘﻴﺶ تهیه‌شده وارد و مورد تجزیه‌وتحلیل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
یافته‌ها:٣١ﻛﻮدک مراجعه‌کننده ﺑﺎ ﺗﺐ و ﻧﻮﺗﺮوﭘﻨﻲ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎران موردمطالعه ۶۴/۵۴F ±۴۵/۸۵ ﻣﺎه ﺑﻮد. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻦ در ﻣﻴـﺎن ﺑﻴﻤـﺎران ۹ ﻣﺎه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻦ ۱۷۸ ﻣﺎه ﺑﻮد.. ﻣﺪت ﺗﺐ و بستری در بیماران با ﭘﺮوﻛﻠﺴﻲ ﺗﻮﻧﻴﻦ بالاتر از 10 نانوگرم٫ به ترتیب 10/11 روز و 10/18 روز بود ﻛﻪ ازنظر آﻣﺎری ﺗﻔﺎوت معنی‌داری با بیماران با ﭘﺮوﻛﻠﺴﻲ ﺗﻮﻧﻴﻦ کمتر از 10 نانوگرم داشت (٠٠١/٠ = P). بر اساس ﻧﺘﺎﻳﺞ به‌دست‌آمده افزایش ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﻛﻠﺴﻲ ﺗﻮﻧﻴﻦ متناسب با ﺷﺪت عفونت بود (P= 0/001) وﻟﻲ بین افزایش ﺳﻄﺢ CRP ﺑﺎ ﺷﺪت عفونت ارتباطی وجود ﻧﺪاﺷﺖ (٣٧٢/٠= P).
بحث و نتیجه‌گیری: ﻃﻮﻻﻧﻲ بودن ﻣﺪت ﺗﺐ و ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﻴﻤﺎران دارای ﭘﺮوﻛﻠﺴﻲ ﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﭘﺮوﻛﻠﺴﻲ ﺗﻮﻧﻴﻦ پایین‌تری داﺷﺘﻨﺪ و بالا بودن سطح سرمی ﭘﺮوﻛﻠﺴﻲﺗﻮﻧﻴﻦ در ﻣﻮارد ﺳﭙﺴﻴﺲ می‌تواند نشانگر ارزش پیشگویی‌کننده ﭘﺮوﻛﻠﺴﻲ ﺗﻮﻧﻴﻦ در پیش‌آگهی ﺗﺐ و ﻧﻮﺗﺮوﭘﻨﻲ باشد. با مطالعات گسترده‌تر می‌توان ﺑﺮای ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺐ و ﻧﻮﺗﺮوﭘﻨﻲ با ﭘﺮوﻛﻠﺴﻲ ﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎﻻ داروی ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ قوی‌تر و طولانی‌مدتی را ﺷﺮوع ﻛﺮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﻬﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ آنتی‌بیوتیکی و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف بی‌رویه داروﻫﺎی آنتی‌بیوتیکی نیزمی‌گردد.
 
متن کامل [PDF 501 kb]   (568 دریافت)    

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات علوم پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Studies in Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb