Journal archive for Google Scholar Robot!

Studies in Medical Sciences

مجله مطالعات علوم پزشکیVolume 16, Number 4 (2005-12)


یک مورد نادر درد مزمن پهلوی چپ در کودک 33 ماهه
یک مورد نادر درد مزمن پهلوی چپ در کودک 33 ماهه
| [Abstract-FA] | [XML] |

مطابقت یافته های ام. آر. آنژیوگرافی و داپلرسونوگرافی ترانس کرانیال در بیمار دچار نارسایی گردش خون و رتبروبازیلر
مطابقت یافته های ام. آر. آنژیوگرافی و داپلرسونوگرافی ترانس کرانیال در بیمار دچار نارسایی گردش خون و رتبروبازیلر
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه ای حساسیت آزمایش های سرولوژیکی و روش های تصویر برداری در تشخیص کیست هیداتید
بررسی مقایسه ای حساسیت آزمایش های سرولوژیکی و روش های تصویر برداری در تشخیص کیست هیداتید
| [Abstract-FA] | [XML] |

ایمن سازی موش ها با آنتی ژن سونیکه هلیوباکتر فلیس و مقایسه پاسخ های ایمنی آن با موش های غیرایمن آلوده با هلیوباکتر زنده
ایمن سازی موش ها با آنتی ژن سونیکه هلیوباکتر فلیس و مقایسه پاسخ های ایمنی آن با موش های غیرایمن آلوده با هلیوباکتر زنده
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی شیوع غیبت از کار به دلیل بیماری و عوامل موثر بر آن در بین کارکنان یک کارخانه صنعتی
بررسی شیوع غیبت از کار به دلیل بیماری و عوامل موثر بر آن در بین کارکنان یک کارخانه صنعتی
| [Abstract-FA] | [XML] |

تعیین بروز رفلاکس و زیکویورترال در بیماران پیوند کلیه با روش جدید آناستوموز حالبی مثانه ای باری – تاگوچی
تعیین بروز رفلاکس و زیکویورترال در بیماران پیوند کلیه با روش جدید آناستوموز حالبی مثانه ای باری – تاگوچی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی نتایج حاصل از کرایوسرجری بر درمان زگیل
بررسی نتایج حاصل از کرایوسرجری بر درمان زگیل
| [Abstract-FA] | [XML] |

توسعه ابزاری به منظور ارزیابی آگاهی آموزگاران از اختلال عملکرد ادراری دانش آموزان مقطع دبستان در ارومیه
توسعه ابزاری به منظور ارزیابی آگاهی آموزگاران از اختلال عملکرد ادراری دانش آموزان مقطع دبستان در ارومیه
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی فراوانی آلودگی های انگلی روده ای در بین دانش آموزان مدارس ابتدایی منطقه نازلوی شهرستان ارومیه در سال 1383
بررسی فراوانی آلودگی های انگلی روده ای در بین دانش آموزان مدارس ابتدایی منطقه نازلوی شهرستان ارومیه در سال 1383
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی اثرات انجماد سریع بر روی آپوپتوزیس در اسپرم افراد بارور و نابارور الیگواسپرم
بررسی اثرات انجماد سریع بر روی آپوپتوزیس در اسپرم افراد بارور و نابارور الیگواسپرم
| [Abstract-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles