دوره 34، شماره 3 - ( خرداد 1402 )                   جلد 34 شماره 3 صفحات 127-116 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abedi Elkhichi P, Aslanimehr M, Atar A. A SYSTEMATIC REVIEW OF THE TREATMENT OF HELICOBACTER PYLORI BY THE EFFECT OF PROBIOTICS IN ASIAN POPULATION. Studies in Medical Sciences 2023; 34 (3) :116-127
URL: http://umj.umsu.ac.ir/article-1-5867-fa.html
عابدی ایلخچی پریسا، اصلانی مهر معصومه، عطار عادله. مرور نظام‌مند درمان هلیکوباکتر پیلوری به‌وسیله تأثیر پرو بیوتیک در جمعیت آسیایی. مجله مطالعات علوم پزشکی. 1402; 34 (3) :116-127

URL: http://umj.umsu.ac.ir/article-1-5867-fa.html


دانشیار میکروب شناسی، مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران (نویسنده مسئول) ، dr.aslanimehr@gmail.com
چکیده:   (1211 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: پرو بیوتیک‌ها به‌عنوان مکمل‌های غذایی، اثرات مفیدی بر سلامت انسان دارند. افزایش استفاده از لبنیات صنعتی به‌جای لبنیات سنتی ممکن است احتمال حذف باکتری‌های پرو بیوتیک را افزایش دهد. هدف از این مطالعه بررسی نقش و مکانیسم پرو بیوتیک‌ها به‌عنوان داروی مکمل و راهنمای عفونت هلیکوباکتر پیلوری بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مروری نظام‌مند، مطالعات انجام شده از 2013 تا آوریل 2021 به زبان انگلیسی در زمینه درمان هلیکوباکتر پیلوری به‌وسیله تأثیر پرو بیوتیک در جمعیت آسیایی موردبررسی قرار گرفتند. مقالات مرتبط با موضوع در PubMed، Embace، Scopus و با موتور جست‌وجوی گوگل اسکالر به‌وسیله کلیدواژه باکتری‌های پرو بیوتیک، درمان، آسیا و هلیکوباکتر پیلوری جست‌وجو شدند.
یافته‌ها: از مجموع 87 مقاله به‌دست‌آمده پس از حذف مقالات نامرتبط و تکراری و نیز ارزیابی عنوان و چکیده 65 مقاله برگزیده شد. درنهایت پس از بررسی نهایی متن، 55 مقاله انتخاب و تحلیل گردید.
بحث و نتیجه‌گیری: محصولات حاوی پرو بیوتیک‌ها ابزار مهمی برای ریشه‌کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری هستند، لذا پرو بیوتیک‌ها به‌عنوان مکمل در کنار مصرف داروهای موردنیاز، بسیار مؤثر خواهند بود. پرو بیوتیک‌ها حتی می‌توانند با عوارض جانبی ناشی از آنتی‌بیوتیک‌ها نیز مقابله کنند.
 
متن کامل [PDF 549 kb]   (906 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1668 مشاهده)  
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: میکروبیولوژی

فهرست منابع
1. Lü M, Yu S, Deng J, Yan Q, Yang C, Xia G, et al. Efficacy of probiotic supplementation therapy for Helicobacter pylori eradication: a meta-analysis of randomized controlled trials. PloS one 2016;11(10):e0163743. DOI: 10.1371/journal.pone.0163743 [DOI:10.1371/journal.pone.0163743] [PMID] [PMCID]
2. Muresan IAP, Pop LL, Dumitrascu DL. Lactobacillus reuteri versus triple therapy for the eradication of Helicobacter pylori in functional dyspepsia. Med Pharm Rep 2019;92(4):352. DOI: 10.15386/mpr-1375. [DOI:10.15386/mpr-1375] [PMID] [PMCID]
3. Abedi Elkhichi P, Dabiri H, Nazemalhosseini Mojarad E, Rezasoltani S, Asadzadeh Aghdaei H, Pouriran R, et al. Prevalence of Helicobacter pylori in patients with colorectal cancer. Int J Mol Clin Microb 2018;8(2):1001-5. [URL]
4. Sikarchi A, Fozouni L. Inhibitory Effect of Probiotic Bacteria Isolated from Camel Milk on Clinical Strains of Drug-Resistant Helicobacter pylori. Med Lab J 2018;12(2):20-6. [DOI:10.29252/mlj.12.2.20]
5. Venerito M, Vasapolli R, Rokkas T, Malfertheiner P. Helicobacter pylori and gastrointestinal malignancies. Helicobacter 2015;20:36-9. DOI: 10.1111/hel.12255. [DOI:10.1111/hel.12255] [PMID]
6. Handa O, Naito Y, Osawa M, Murao T, Matsumoto H, Umegaki E, et al. Nutrients and probiotics: current trends in their use to eradicate Helicobacter pylori. J Clin Bioch Nutr 2020;67(1):26-8. DOI: 10.3164/jcbn.20-51 [DOI:10.3164/jcbn.20-51] [PMID] [PMCID]
7. O'Connor A, Furuta T, Gisbert JP, O'Morain C. Review-treatment of Helicobacter pylori infection 2020. Helicobacter 2020;25:e12743. DOI: 10.1111/hel.12743. [DOI:10.1111/hel.12743] [PMID]
8. Rahmani P, Moradzadeh A, Farahmand F. Giving probiotics to your children for gastrointestinal problems: In the light of scientific findings. PharmaNutrition 2019;10:100164. DOI: 10.1016/j.phanu.2019.100164. [DOI:10.1016/j.phanu.2019.100164]
9. Jung JH, Cho IK, Lee CH, Song GG, Lim JH. Clinical outcomes of standard triple therapy plus probiotics or concomitant therapy for Helicobacter pylori infection. Gut Liver 2018;12(2):165. DOI: 10.5009/gnl17177 [DOI:10.5009/gnl17177] [PMID] [PMCID]
10. Safavi M, Sabourian R, Foroumadi A. Treatment of Helicobacter pylori infection: Current and future insights. World J Clin Cases 2016;4(1):5. DOI: 10.12998/wjcc.v4.i1.5. [DOI:10.12998/wjcc.v4.i1.5] [PMID] [PMCID]
11. Khademi F, Poursina F, Hosseini E, Akbari M, Safaei HG. Helicobacter pylori in Iran: A systematic review on the antibiotic resistance. Iran J Basic Med Sci 2015;18(1):2. [PMCID]
12. Yarmohammadi M, Yadegar A, Ebrahimi MT, Zali MR. Effects of a potential probiotic strain Lactobacillus gasseri ATCC 33323 on Helicobacter pylori-induced inflammatory response and gene expression in coinfected gastric epithelial cells. Probiotics Antimicrob Proteins 2021;13(3):751-64. DOI: 10.1007/s12602-020-09721-z. [DOI:10.1007/s12602-020-09721-z] [PMID]
13. O'Morain NR, Dore MP, O'Connor AJ, Gisbert JP, O'Morain CA. Treatment of h elicobacter pylori infection in 2018. Helicobacter 2018;23:e12519. DOI: 10.1111/hel.12519. [DOI:10.1111/hel.12519] [PMID]
14. Srinarong C, Siramolpiwat S, Wongcha-um A, Mahachai V, Vilaichone R-k. Improved eradication rate of standard triple therapy by adding bismuth and probiotic supplement for Helicobacter pylori treatment in Thailand. Asian Pac J Cancer Prev 2014;15(22):9909-13. DOI: 10.7314/apjcp.2014.15.22.9909. [DOI:10.7314/APJCP.2014.15.22.9909] [PMID]
15. Losurdo G, Cubisino R, Barone M, Principi M, Leandro G, Ierardi E, et al. Probiotic monotherapy and Helicobacter pylori eradication: a systematic review with pooled-data analysis. World J Gastroenterol 2018;24(1):139. DOI: 10.3748/wjg.v24.i1.139. [DOI:10.3748/wjg.v24.i1.139] [PMID] [PMCID]
16. Zhang M, Zhang C, Zhao J, Zhang H, Zhai Q, Chen W. Meta-analysis of the efficacy of probiotic-supplemented therapy on the eradication of H. pylori and incidence of therapy-associated side effects. Microb Pathog 2020;147:104403. DOI: 10.1016/j.micpath.2020.104403. [DOI:10.1016/j.micpath.2020.104403] [PMID]
17. Fakheri H, Firoozi MS, Bari Z. Eradication of Helicobacter pylori in Iran: a review. Middle East J Dig Dis 2018;10(1):5. DOI: 10.15171/mejdd.2017.84. [DOI:10.15171/mejdd.2017.84] [PMID] [PMCID]
18. Keikha M, Karbalaei M. Probiotics as the live microscopic fighters against Helicobacter pylori gastric infections. BMC Gastroenterol 2021;21(1):1-18.DOI: 10.1186/s12876-021-01977-1 [DOI:10.1186/s12876-021-01977-1] [PMID] [PMCID]
19. Zhu XY, Liu F. Probiotics as an adjuvant treatment in Helicobacter pylori eradication therapy. J Dig Dis 2017;18(4):195-202. DOI: 10.1111/1751-2980.12466. [DOI:10.1111/1751-2980.12466] [PMID]
20. Yu M, Zhang R, Ni P, Chen S, Duan G. Efficacy of Lactobacillus-supplemented triple therapy for H. pylori eradication: A meta-analysis of randomized controlled trials. PloS one 2019;14(10):e0223309. DOI: 10.1371/journal.pone.0223309 [DOI:10.1371/journal.pone.0223309] [PMID] [PMCID]
21. Ustundag GH, Altuntas H, Soysal YD, Kokturk F. The effects of synbiotic "Bifidobacterium lactis B94 plus inulin" addition on standard triple therapy of Helicobacter pylori eradication in children. Can J Gastroenterol Hepato 2017;2017. [DOI:10.1155/2017/8130596] [PMID] [PMCID]
22. Namkin K, Zardast M, Basirinejad F. Saccharomyces boulardii in Helicobacter pylori eradication in children: a randomized trial from Iran. Int J Pediatr 2016;26(1). DOI: 10.5812/ijp.3768 [DOI:10.5812/ijp.3768] [PMID] [PMCID]
23. Song H-Y, Zhou L, Liu D-y, Yao X-J, Li Y. What roles do probiotics play in the eradication of Helicobacter pylori? Current knowledge and ongoing research. Gastroenterol Res Pract 2018;2018. DOI: 10.1155/2018/9379480 [DOI:10.1155/2018/9379480] [PMID] [PMCID]
24. Hu J, Tian X, Wei T, Wu H, Lu J, Lyu M, et al. Anti-Helicobacter pylori Activity of a Lactobacillus sp. PW-7 Exopolysaccharide. Foods 2021;10(10):2453. DOI: 10.3390/foods10102453 [DOI:10.3390/foods10102453] [PMID] [PMCID]
25. Taghizadeh S, Falsafi T, Kermanshahi RK, Ramezani R. Antagonistic and Immunomodulant Effects of Two Probiotic Strains of Lactobacillus on Clinical Strains of Helicobacter pylori. Galen Med J 2020;9:e1794. DOI: 10.31661/gmj.v9i0.1794 [DOI:10.31661/gmj.v9i0.1794] [PMID] [PMCID]
26. Haghdoost M, Taghizadeh S, Montazer M, Poorshahverdi P, Ramouz A, Fakour S. Double strain probiotic effect on Helicobacter pylori infection treatment: A double-blinded randomized controlled trial. Caspian J Intern Med 2017;8(3):165. [PMCID]
27. Galdeano CM, Cazorla SI, Dumit JML, Vélez E, Perdigón G. Beneficial effects of probiotic consumption on the immune system. Ann Nutr Metab 2019;74(2):115-24. DOI: 10.1159/000496426 [DOI:10.1159/000496426] [PMID]
28. Rezaee P, Kermanshahi RK, Falsafi T. Antibacterial activity of lactobacilli probiotics on clinical strains of Helicobacter pylori. Iran J Basic Med Sci 2019;22(10):1118. DOI: 10.22038/ijbms.2019.33321.7953. [PMCID]
29. Chen Y-H, Tsai W-H, Wu H-Y, Chen C-Y, Yeh W-L, Chen Y-H, et al. Probiotic Lactobacillus spp. act against Helicobacter pylori-induced inflammation. J Clin Med 2019;8(1):90. DOI: 10.3390/jcm8010090 [DOI:10.3390/jcm8010090] [PMID] [PMCID]
30. Shahraki T, Shahraki M, SHAFIGHI SE, Mohammadi M. No significant impact of Lactobacillus reuteri on eradication of Helicobacter pylori in children (double-blind randomized clinical trial). Iran Red Crescent Med J 2017;19(3):e42101. [DOI:10.5812/ircmj.42101]
31. Eslami M, Yousefi B, Kokhaei P, Moghadas AJ, Moghadam BS, Arabkari V, et al. Are probiotics useful for therapy of Helicobacter pylori diseases? Comp Immunol Microbiol Infect Dis 2019;64:99-108. DOI: 10.1016/j.cimid.2019.02.010 [DOI:10.1016/j.cimid.2019.02.010] [PMID]
32. Kerry RG, Patra JK, Gouda S, Park Y, Shin H-S, Das G. Benefaction of probiotics for human health: A review. J Food Drug Anal 2018;26(3):927-39. DOI: 10.1016/j.jfda.2018.01.002 [DOI:10.1016/j.jfda.2018.01.002] [PMID] [PMCID]
33. Mahmoudi R, Fakhri O, Farhoodi A, Kaboudari A, Rahimi Pir Mahalleh S, Tahapour K, et al. A review on probiotic dairy products as functional foods reported from Iran. Int J Food Nutr Saf 2015;6(1):2. [Google Scholar]
34. Goderska K, Agudo Pena S, Alarcon T. Helicobacter pylori treatment: antibiotics or probiotics. Appl Microbiol Biotechnol 2018;102(1):1-7. DOI: 10.1007/s00253-017-8535-7 [DOI:10.1007/s00253-017-8535-7] [PMID] [PMCID]
35. Ruggiero P. Use of probiotics in the fight against Helicobacter pylori. World J Gastroenterol Pathophysiol 2014;5(4):384. DOI: 10.4291/wjgp.v5.i4.384 [DOI:10.4291/wjgp.v5.i4.384] [PMID] [PMCID]
36. Feng J-R, Wang F, Qiu X, McFarland LV, Chen P-F, Zhou R, et al. Efficacy and safety of probiotic-supplemented triple therapy for eradication of Helicobacter pylori in children: a systematic review and network meta-analysis. Eur J Clin Pharmacol 2017;73(10):1199-208. DOI: 10.1007/s00228-017-2291-6 [DOI:10.1007/s00228-017-2291-6] [PMID]
37. Lv C, Jia F, Bai X, Wang D, Chen Y, Ding J, et al. Insights into the suppression of multidrug-resistant Helicobacter pylori by probiotics supernatant. Jundishapur J Microbiol 2019;12(9). DOI: 10.5812/jjm.91797. [DOI:10.5812/jjm.91797]
38. Yeo YH, Shiu S-I, Ho HJ, Zou B, Lin J-T, Wu M-S, et al. First-line Helicobacter pylori eradication therapies in countries with high and low clarithromycin resistance: a systematic review and network meta-analysis. Gut 2018;67(1):20-7. DOI: 10.1136/gutjnl-2016-311868. [DOI:10.1136/gutjnl-2016-311868] [PMID]
39. Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain CA, Atherton J, Axon AT, Bazzoli F, et al. Management of Helicobacter pylori infection-the Maastricht IV/Florence consensus report. Gut 2012;61(5):646-64. DOI: 10.1136/gutjnl-2012-302084 [DOI:10.1136/gutjnl-2012-302084] [PMID]
40. Kuo Y-T, Liou J-M, El-Omar EM, Wu J-Y, Leow AHR, Goh KL, et al. Primary antibiotic resistance in Helicobacter pylori in the Asia-Pacific region: a systematic review and meta-analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol 2017;2(10):707-15. DOI: 10.1016/S2468-1253(17)30219-4. [DOI:10.1016/S2468-1253(17)30219-4] [PMID]
41. Liou JM, Lee YC, Wu MS. Treatment of Helicobacter pylori infection and its long‐term impacts on gut microbiota. J Gastroenterol Hepatol 2020;35(7):1107-16. DOI: 10.1111/jgh.14992 [DOI:10.1111/jgh.14992] [PMID]
42. Hsu P-I, Tsay F-W, Graham DY, Tsai T-J, Tsai K-W, Kao JY, et al. Equivalent efficacies of reverse hybrid and bismuth quadruple therapies in eradication of Helicobacter pylori infection in a randomized controlled trial. Clin Gastroenterol Hepatol 2018;16(9):1427-33. DOI: 10.1016/j.cgh.2018.03.031 [DOI:10.1016/j.cgh.2018.03.031] [PMID]
43. Sardarian H, Fakheri H, Hosseini V, Taghvaei T, Maleki I, Mokhtare M. Comparison of hybrid and sequential therapies for h elicobacter pylori eradication in i ran: a prospective randomized trial. Helicobacter 2013;18(2):129-34. DOI: 10.1111/hel.12017. [DOI:10.1111/hel.12017] [PMID]
44. Graham DY, Lu H, Shiotani A. Failure of optimized dual proton pump inhibitor amoxicillin therapy: what now? Saudi Journal of Gastroenterology: Saudi J Gastroenterol 2017;23(5):265. DOI: 10.4103/sjg.SJG_292_17 [DOI:10.4103/sjg.SJG_292_17] [PMID] [PMCID]
45. Fakheri H, Bari Z, Aarabi M, Malekzadeh R. Helicobacter pylori eradication in West Asia: a review. World J Gastroenterol 2014;20(30):10355.DOI: 10.3748/wjg.v20.i30.10355 [DOI:10.3748/wjg.v20.i30.10355] [PMID] [PMCID]
46. Puig I, López-Góngora S, Calvet X, Villoria A, Baylina M, Sanchez-Delgado J, et al. Systematic review: third-line susceptibility-guided treatment for Helicobacter pylori infection. Therap Adv Gastroenterol 2016;9(4):437-48. DOI: 10.1177/1756283X15621229 [DOI:10.1177/1756283X15621229] [PMID] [PMCID]
47. Zhang J, Guo J, Li D, Chen M, Liu J, Feng C, et al. The efficacy and safety of Clostridium butyricum and Bacillus coagulans in Helicobacter pylori eradication treatment: An open-label, single-arm pilot study. Medicine 2020;99(45). DOI: 10.1097/MD.0000000000022976 [DOI:10.1097/MD.0000000000022976] [PMID] [PMCID]
48. WU X, Feng S, Xiang S, Chen Q, Chen X, Zheng G. Clinical effect of probiotics combined with triple therapy in the treatment of helicobacter pylori infection in children. Chin J Prim Med Pharm 2017:531-5. [Google Scholar]
49. Bin Z, Ya-Zheng X, Zhao-Hui D, Bo C, Li-Rong J, Vandenplas Y. The efficacy of Saccharomyces boulardii CNCM I-745 in addition to standard Helicobacter pylori eradication treatment in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2015;18(1):17-22.DOI: 10.5223/pghn.2015.18.1.17 [DOI:10.5223/pghn.2015.18.1.17] [PMID] [PMCID]
50. Wu L, Wang Z, Sun G, Peng L, Lu Z, Yan B, et al. Effects of anti-H. pylori triple therapy and a probiotic complex on intestinal microbiota in duodenal ulcer. Sci Rep 2019;9(1):1-11. DOI: 10.1038/s41598-019-49415-3 [DOI:10.1038/s41598-019-49415-3] [PMID] [PMCID]
51. Lin C-C, Huang W-C, Su C-H, Lin W-D, Wu W-T, Yu B, et al. Effects of multi-strain probiotics on immune responses and metabolic balance in helicobacter pylori-infected mice. Nutrients 2020;12(8):2476. DOI: 10.3390/nu12082476 [DOI:10.3390/nu12082476] [PMID] [PMCID]
52. Dajani AI, Hammour AMA, Yang DH, Chung PC, Nounou MA, Yuan KY, et al. Do probiotics improve eradication response to Helicobacter pylori on standard triple or sequential therapy? Saudi J Gastroenterol 2013;19(3):113. DOI: 10.4103/1319-3767.111953 [DOI:10.4103/1319-3767.111953] [PMID] [PMCID]
53. Van Cutsem E, Sagaert X, Topal B, Haustermans K, Prenen H. Gastric cancer. Lancet 2016;388(10060):2654-64. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)30354-3 [DOI:10.1016/S0140-6736(16)30354-3] [PMID]
54. Zheng C, Chen T, Wang Y, Gao Y, Kong Y, Liu Z, et al. A randomised trial of probiotics to reduce severity of physiological and microbial disorders induced by partial gastrectomy for patients with gastric cancer. J Cancer 2019;10(3):568. DOI: 10.7150/jca.29072 [DOI:10.7150/jca.29072] [PMID] [PMCID]
55. Stewart OA, Wu F, Chen Y. The role of gastric microbiota in gastric cancer. Gut Microbes 2020;11(5):1220-30. DOI: 10.1080/19490976.2020.1762520 [DOI:10.1080/19490976.2020.1762520] [PMID] [PMCID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات علوم پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Studies in Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb