مجله مطالعات علوم پزشکی- هزینه های انتشتار
هزینه های انتشتار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/5 | 
هزینه های انتشار :
دسترسی به مقالات این مجله از طریق وب سایت آزاد بوده و کاملاً رایگان برای عموم منتشر می شود.
نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات علوم پزشکی:
http://umj.umsu.ac.ir/find.php?item=1.73.44.fa
برگشت به اصل مطلب