مجله مطالعات علوم پزشکی- سیاست دسترسی و هزینه‌های انتشار
سیاست دسترسی و هزینه های انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/5 | 
سیاست دسترسی:
این نشریه تمامی مقالات خود را به صورت دسترسی آزاد (Open Access) و رایگان ارائه می دهد و خوانندگان می توانند مقالات را به صورت رایگان دانلود کنند.

هزینه های انتشار :
دسترسی به مقالات این مجله از طریق وب سایت آزاد بوده و کاملاً رایگان برای عموم منتشر می شود. انتشار مقالات در این مجله هیچ هزینه ای (نه در مرحله ثابمیت، نه در مرحله داوری و نه در مرحله پذیرش نهایی) برای نویسندگان ندارد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات علوم پزشکی:
http://umj.umsu.ac.ir/find-1.73.44.fa.html
برگشت به اصل مطلب