مجله مطالعات علوم پزشکی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی: ارومیه،خیابان جهاد، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، کد پستی: 57147 صندوق پستی : 1138-57147
تلفن: 31937332- 044 نمابر: 32240642-044
نشانی الکترونیکی: umjumj56gmail.com / feizollaheftekhariyahoo.com
نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات علوم پزشکی:
http://umj.umsu.ac.ir/find.php?item=1.55.24.fa
برگشت به اصل مطلب