مجله مطالعات علوم پزشکی- اخبار نشریه
اطلاعیه مهم تغییر عنوان مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/5 | 
با عنایت به موافقت کمیسیون محترم نشریات علوم پزشکی کشور طی نامه شماره 704/4181/ د مورخ 24/ 10/ 1398 مجله پزشکی ارومیه تغییر عنوان یافته و از شماره بهمن ماه 1398 با عنوان جدید ((مجله مطالعات علوم پزشکی)) منتشر می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات علوم پزشکی:
http://umj.umsu.ac.ir/find-1.42.41.fa.html
برگشت به اصل مطلب