مجله مطالعات علوم پزشکی- اخبار نشریه
آمار پذیرش و رد مقالات آمار پذیرش و رد مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/31 | 
آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال گذشته (۱۴۰۲) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده ۲۱۳ ۸۸ ۲۱۳ ۴,۵۷۵
پذیرفته شده ۵۴ ۱۴ ۵۴ ۱,۶۷۶
رد شده ۱۵۹ ۷۴ ۱۵۹ ۲,۸۹۹
نرخ پذیرش ۲۵% ۱۶% ۲۵% ۳۷%
نرخ عدم پذیرش ۷۵% ۸۴% ۷۵% ۶۳%

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال گذشته (۱۴۰۲) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) ۸۴.۲ ۸۳ ۸۴.۰۱ ۱۶۶.۵۳
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) ۲۳.۰۲ ۲۳.۰۵ ۲۳.۰۳ ۷۵.۸۱

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات علوم پزشکی:
http://umj.umsu.ac.ir/find-1.42.40.fa.html
برگشت به اصل مطلب