دوره 29، شماره 11 - ( ماهنامه بهمن 1397 )                   جلد 29 شماره 11 صفحات 836-826 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، behzadboshehri@yahoo.com
چکیده:   (3125 مشاهده)
پیشزمینه و هدف: خودکشی چالشی مهم در سلامت جامعه است و میزان خودکشی ازجمله علامتهای وجود اختلال افسردگی در جامعه میباشد. از طرفی
وجود فرضیههایی چون تأثیر سطح کلسترول خون بر افسردگی مطرح است ولی مشخص نشده که این مورد با اقدام به خودکشی چقدر در ارتباط است. لذا مطالعه
حاضر باهدف تعیین ارتباط سطح سرمی کلسترول و میزان افسردگی در بیماران اقدام کننده به خودکشی مراجعهکننده به بخش مسمومیت مرکز آموزشی درمانی
طالقانی شهرستان ارومیه، ١٣٩٦ انجام گرفته است.
مواد و روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی – مقطعی بود که بر روی ١٨٠ نفر از بیماران اقدام کننده به خودکشی انجام گردید. ابزار مورداستفاده پرسشنامه
تحلیل شدند. SPSS و چکلیست کنترل سطح سرمی کلسترول بود. دادهها پس از جمعآوری با نرمافزار 18 (BDI-II) دموگرافیک و افسردگی بک
۸۵ درصد / ۴۵ درصد بود که ۸۲ درصد در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال قرار داشتند. ۹ / ۵۴ درصد و مردان ۶ / یافتهها: فراوانی اقدامکنندگان به خودکشی در زنان با ۴
۱۴۷ به دست آمد. از طرفی ارتباط /۱۲± ۳۵/۳۸ mg/dl قربانیان مبتلا به درجات خفیف تا شدید افسردگی بودند و میانگین سطح کلسترول سرمی افراد نیز
ولی بین سطح ،(P ≥۰/ معناداری بین سطح کلسترول با سن، میزان افسردگی، دفعات خودکشی، روشهای خودکشی، تمایل به خودکشی مجدد مشاهده نشد ( ۰۵
.(P = ۰/ کلسترول و دفعات خودکشی ارتباط معنادار بود ( ۰۰۲
بحث و نتیجهگیری: شاید نتوان میزان کلسترول خون را دلیلی قطعی برای افسردگی یا خودکشی بهحساب آورد. بااینحال توجه به نقش افسردگی بهعنوان
عامل خطر برای اقدام به خودکشی ضروری است و بهمنظور پیشگیری از این معضل اجتماعی، باید در جهت ارتقا ء بهداشت روانی و استفاده از انواع روشهای
درمان اختلالات روانی توجه لازم صورت گیرد
واژه‌های کلیدی: کلسترول، افسردگی، خودکشی، مسمومیت
متن کامل [PDF 450 kb]   (891 دریافت)    

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.