مجله مطالعات علوم پزشکی- برای داوران
دارابودن حداقل درجه دانشیاری جهت عضویت درتیم داوری الزامی میباشد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/12 | 

دارابودن حداقل درجه دانشیاری جهت عضویت درتیم داوری الزامی میباشد

نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات علوم پزشکی:
http://umj.umsu.ac.ir/find-1.49.29.fa.html
برگشت به اصل مطلب