مجله پزشکی ارومیه- برای داوران
دارابودن حداقل درجه دانشیاری جهت عضویت درتیم داوری الزامی میباشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۲ | 

دارابودن حداقل درجه دانشیاری جهت عضویت درتیم داوری الزامی میباشد

نشانی مطلب در وبگاه مجله پزشکی ارومیه:
http://umj.umsu.ac.ir/find.php?item=1.49.29.fa
برگشت به اصل مطلب