مجله پزشکی ارومیه- اخبار نشریه
اخبار مجله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه مجله پزشکی ارومیه:
http://umj.umsu.ac.ir/find.php?item=1.42.12.fa
برگشت به اصل مطلب