دوره 21، شماره 3 - ( پاییز 1389 )                   جلد 21 شماره 3 صفحات 265-260 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mahoori A, Hassani E, Noroozinia H, Amiri Kar M. EVALUATING THE KNOWLEDGE OF URMIA UNIVERSITY MEDICAL STUDENTS ABOUT ADULT CARDIOPULMONARY RESUSCITATION . Stud Med Sci. 2010; 21 (3) :260-265
URL: http://umj.umsu.ac.ir/article-1-732-fa.html
ماهوری علیرضا، حسنی ابراهیم، نوروزی نیا حیدر، امیری کار مهدی. بررسی سطح آگاهی علمی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در مورد احیاء قلبی ریوی بزرگسالان. مجله مطالعات علوم پزشکی. 1389; 21 (3) :265-260

URL: http://umj.umsu.ac.ir/article-1-732-fa.html


، ehassani87@gmail.com
چکیده:   (20521 مشاهده)

تاریخ دریافت 5/11/88، تاریخ پذیرش 18/1/89

 

چکیده

پیشزمینهوهدف: ایستقلبیریوییکیازشایع­ترینشرایطاورژانسیبودهوعواقبمهموخطرناکیبرایقربانیبههمراهدارد.بااین­حالدراغلبمواقعمی­توانباکسبمهارت­هاومانورهایسادهازمورتالیتیبالاجلوگیریکرد. مابرایبررسیمیزانآگاهیدانشجویانپزشکیمقطعکارورزیدرمورداحیایقلبیریویپایهوپیشرفتهاینمطالعهراترتیبدادیم.

موادوروشکار: دریکمطالعهمقطعیسوالاتیدرمورداحیایقلبیریویپایهوپیشرفتهبرای61دانشجویپزشکیمقطعکارورزیآمادهگردید. میزانمعلوماتدرمورداحیایقلبیریویاستانداردبااستفادهازتست­هایچندگزینهایبررسیشد. 20سوالدرمورداصولاحیایپایهو20 سوالدیگردرمورداحیایقلبیریویپیشرفتهطراحیشد. نتایجبااستفادهازنرمافزار SPSS15 آنالیزگردید.

یافته­ها:نتایجحاکیازضعفشدیدآگاهیدرمورداحیایقلبیریویدردانشجویانپزشکیبود.میانگیننمرهدرمورداصولاحیایپایهوپیشرفتهبهترتیب 96/2±68/9و 98/2±36/8از20بود. میزانآگاهیدرمورداصولاحیایپایهبهصورتمعنی­داریبیشترازآگاهیدرمورداحیایپیشرفتهبود (016/0=P).

بحثونتیجهگیری: نتایجمانشاندادکهمعلوماتدانشجویانپزشکیدرمورداحیایقلبیریویکافینیست. اضافهکردندورهاحیایقلبیریویدربرنامهآموزشیدانشجویانپزشکیدورهکارورزیآگاهیآنانرادرمورداینمانورعملیونجات­بخشزندگیافزایشخواهدداد.

 

مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و یکم، شماره‌ سوم، ص 265-260، پاییز 1389

 

آدرسمکاتبه: ارومیه، بیمارستانامامخمینی (ره)، گروهبی­هوشیومراقبت­هایویژه، تلفن: 09144480050

Email: ehassani87@gmail.com

متن کامل [PDF 136 kb]   (2633 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي(توصیفی- تحلیلی) | موضوع مقاله: آناتومی

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.