دوره 29، شماره 1 - ( ماهنامه فروردین 1397 )                   جلد 29 شماره 1 صفحات 1-11 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه محقق اردبیلی ، m_narimani1341@yahoo.com
چکیده:   (3809 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: قدرت ایگو و روابط موضوعی از مفاهیم کلیدی در رویکرد روان‌تحلیلی هستند که در سبب‌شناسی اختلال شخصیت مرزی حائز اهمیت می‌باشند. ازاین‌رو پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی درمان شناختی- تحلیلی بر قدرت ایگو و روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی انجام شد.
مواد و روش‌ کار: این پژوهش از نوع ‌تجربی بوده و از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مراجعه‌کننده به بیمارستان روان‌پزشکی ایثار و بخش روان‌پزشکی بیمارستان فاطمی اردبیل در سال 1396 تشکیل دادند (70= (N. نمونه پژوهش شامل 30 مرد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بود که به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش شامل مصاحبه بالینی ‌ساختار‌یافته برای تشخیص اختلالات محور II، پرسشنامه چند‌محوری میلون III، پرسشنامه روان‌شناختی قدرت ایگو و پرسشنامه روابط موضوعی بل بود. از هر دو گروه پیش‌آزمون و پس‌آزمون به عمل آمد. داده‌ها توسط آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند‌متغیری و در نرم‌افزار آماری SPSS 23 مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بعد از کنترل اثرات پیش‌آزمون بین میانگین نمرات پس‌آزمون دو گروه در هر دو متغیر قدرت ایگو و روابط موضوعی تفاوت معناداری وجود داشت (05/0>P).
بحث و نتیجه‌گیری: درمان شناختی- تحلیلی راهبردی مناسب برای بهبود قدرت ایگو و روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی است و می‌توان از آن به‌عنوان یک شیوه‌ی مداخله‌ی مؤثر استفاده کرد.
متن کامل [PDF 512 kb]   (1052 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي(توصیفی- تحلیلی) | موضوع مقاله: روانپزشکی