دوره 27، شماره 3 - ( ماهنامه خرداد 1395 )                   جلد 27 شماره 3 صفحات 215-221 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول) ، rasmiy@umsu.ac.ir
چکیده:   (2699 مشاهده)

پیش‌زمینه و هدف: سندرم جریان آهسته‌‌ی کرونری(SCF) پدیده‌‌ای است که با آنژیوگرافی نرمال یا نزدیک به نرمال شریان کرونری همراه است که با جریان آهسته ماده حاجب تزریق‌شده به عروق کرونری شناخته می‌‌شود. اتیولوژی این بیماری ناشناخته است. نقص عملکرد اندوتلیال یکی از عوامل اصلی اتیولوژی بیماری SCF می‌‌باشد و نیتریک‌‌اکساید مشتق از اندوتلیوم عروق یکی از فاکتورهای بیوشیمیای اصلی در تنظیم تونیسیته عروقی می‌‌باشد.هدف این مطالعه بررسی غلظت سرمی نیتریک اکساید در بیماران SCF می‌‌باشد.

مواد و روش‌‌ها: این مطالعه به‌صورت موردی-شاهدی بوده و 30 بیمار SCF 76-35 ساله (83/11± 53 سال) و 30 کنترل که ازنظر سن(89/11±37/51 سال)، جنس و BMI با گروه بیماران SCF مطابقت داشتند، مورد ارزیابی قرار گرفتند . از هر یک از افراد بیمار و کنترل 3 سی‌‌سی نمونه خون وریدی در لوله‌‌های ژلدار جمع‌‌آوری گردید. اندازه‌‌گیری غلظت سرمی NO با استفاده از روش الیزا انجام گرفت.

یافته‌‌ها: میانگین مقادیر نیتریک اکساید در گروه کنترلmol/Lµ99/7±04/18 و در بیماران مبتلا به SCF، mol/Lµ 31/4±93/17 بود و میانگین نیتریک اکساید در بیماران SCF نسبت به گروه کنترل تفاوت آماری معنی‌‌داری را نشان نداد (129/0P=).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به نقش نقص عملکرد اندوتلیال در پاتوژنز سندرم جریان آهسته‌‌ی کرونری و همچنین نبود رابطه‌‌ی آماری معنی‌‌دار ازنظر میانگین نیتریک اکساید بین گروه بیماران SCF و گروه کنترل در مطالعه حاضر، نیاز به بررسی نمونه‌‌ی بیشتر در این زمینه می‌‌باشد.

متن کامل [PDF 424 kb]   (1115 دریافت)