دوره 26، شماره 10 - ( ماهنامه _دی 1394 )                   جلد 26 شماره 10 صفحات 899-890 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشیار اپیدمیولوژی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران ، salari@iaut.ac.ir, salarilak@yahoo.com
چکیده:   (6012 مشاهده)

پیش‌زمینه وهدف:تولد زودرس به تولدقبلاز37هفته کامل و یا 259 روزبارداری ازاولینروزآخریندورهقاعدگی مادر اطلاقمی‌شود.در مطالعات قبلی، ارتباط گوناگونی بین شاخص توده بدنی پیش از بارداری و افزایش وزن دوران بارداری با تولد زودرس گزارش شده است. پژوهش حاضر به‌منظورتعیینارتباط برخی از عوامل خطر ازجملهدوعاملفوقباتولدزودرسصورتگرفتتاباشناختاینعوامل و اقدام مؤثر در آن مواردازتولدزودرسپیش‌گیریشود.

مواد و روش کار:دراینمطالعه با طراحی مورد شاهدی،داده‌های موجوددرپرونده‌یمادرانونوزادان نارسمتولدشدهازاول آبان 91 تا اول آبان 92 در شهرستان سردشت و حومه شامل زایمان‌هایطبیعی و زایمان‌ها به روش دیگرجمع‌آوریگردید.بهاینصورت که گروه مورد شامل 267 زایمانزودرسوگروهشاهد،شامل534زایمان‌ترممی‌باشد. دراین مطالعهبرخی داده‌هایمربوطبهعوامل خطر تولد زودرس شامل سن زنان، محل زندگی، شغل زنان، شغل همسر، سطح تحصیلات زنان، سطح تحصیلات همسر، شاخص توده بدنی قبل از بارداری، افزایش وزن زنان در دوران بارداری ازپرونده‌یمادرونوزاداستخراجگردید.داده‌هایجمع‌آوری‌شده با استفاده از آزمون‌هایکای زوج،تی مستقل، رگرسیون تک متغیره و چند متغیره موردتجزیه‌و‌تحلیلقرارگرفت.

یافته‌ها:در این مطالعه ارتباط معنی‌داری بین تولد زودرس و افزایش وزن دوران بارداری با (P < 0/001)، سطح تحصیلات مادر با(P < 0/001)، سطح تحصیلات همسر با ((P < 0/001 و شاخص توده بدنی قبل از بارداری با (P < 0/001) مشاهده گردید. ولی با محل زندگی (P=1)، شغل زنان (P=0.382)، سن مادر (P=0.2) و شغل همسر (P=0.68) ارتباطی مشاهده نشد.

بحث و نتیجه‌گیری:در این مطالعه ارتباط معنی‌داری بین شاخص توده بدنی قبل از بارداری و افزایش وزن دوران بارداری زنان با وقوع تولد زودرس مشاهده گردید. ارائه آموزش‌های سلامت و ارتقاء خدمات بهداشتی درمانی دوره بارداری برای حمایت از سلامت زنان، جنین و نوزادان باید موردتوجه قرار گیرد.

متن کامل [PDF 430 kb]   (1104 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي(توصیفی- تحلیلی) | موضوع مقاله: اپیدمیولوژی

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.