دوره 17، شماره 2 - ( تير 1385 )                   جلد 17 شماره 2 صفحات 9-15 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (7811 مشاهده)
پیش زمینه و هدف: در حالی که نیتریک اکساید به شکل دارو مصرف زیادی دارد، تاثیرات نیتریک اکساید بر بسیاری از فاکتورهای زیستی هنوز ناشناخته است. نیتریک اکساید تاثیرات مهمی در فرآیندهای فیزیولوژیک دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی چگونگی تاثیر نیتریک اکساید بر میزان درصد پلاکت ها، درصد گلبولهای قرمز و تعداد گلبولهای سفید می باشد.مواد و روش ها: در این بررسی 25 خوکچه هندی نر با وزن متوسط 316±2 گرم به طور تصادفی به پنچ گروه تقسیم گردید. گروه A (تزریق سرم فیزیولوژی) گروه B (تزریق متیلن بلو) Methylene Bluo گروه C (تزریق ال- نیم (NitroL-Arginine-Methylester گروه D (تزریق ال- آرژنین (L-Argnine و گروه E (تزریق نیترو گلیسیرین) Nitroglycerine. تزریقها به صورت زیر جلدی (sc) انجام شد و پس از سه روز نمونه های خونی جمع آوری گردیدند. فاکتورهای درصد پلاکتها و درصد گلبولهای قرمز و شمارش گلبولهای سفید، به وسیله دستگاه Melet.Ms.Cell Counter ساخت فرانسه اندازه گیری شد.یافته ها: نتایج نشان می دهد که در گروه E افزایش نیتریک اکساید به طور معنی داری (p<0.05) باعث کاهش میزان درصد پلاکتها گردید و در گروههای B و C که مهارکنندگان تولید نیتریک اکساید دریافت کرده بودند، شاهد افزایش درصد پلاکت بودیم. نتایج حاصله نشان داد که در گروه E و D شاهد کاهش هماتوکریت و در گروه C شاهد افزایش هماتوکریت بودیم اما اختلاف معنی داری در سطح %5 نشان داده نشد و در مورد گلبولهای سفید نتایج حاصله از این کار تحقیقاتی نشان داد که ال- آرژینن به طور بارزی منوسیتها را افزایش داد و نیتروگلیسیرین، این افزایش را در سطح لنفوسیتها اعمال کرد ولی نیتروگلیسیرین، گرانولوسیتها را کاهش داد، اما در سطح %5 اختلافات معنی دار نبود.بحث و نتیجه گیری: نیتریک اکساید حاصل از داروها می تواند در فاکتورهای خونی اثرات بارزی به وجود آورد، با توجه به اینکه تحقیقات در مورد اثرات نیتریک اکساید تا حدی جدید و تازه می باشد و در بسیاری از موارد پاسخهای متناقض مشاهده می شود، می بایست به بسیاری از موارد توجه بیشتری مبذول گردد.
     
نوع مطالعه: پژوهشي(توصیفی- تحلیلی) | موضوع مقاله: عمومى